ห้องเรียน - SUPREME ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 6 10 10 10 8 10 10 10 7 10 9.5 10 6 10 10 10 8 10 6
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 8 - 8 10 10 10 9 10 8 10 8 10 6 10 8 10 6 10 6
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
75 10 4.4 10 8 10 10 10 9 10 7 10 9 10 4 10 8 10 8 10 8
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 6 10 8 10 10 10 9 10 5 10 8 10 6 10 6 10 8 10 8
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
74 10 4 10 6 10 10 10 8 10 4 10 8 10 8 10 6 10 10 10 10
67143 จีโน่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
72 10 6 10 8 10 8 10 9 10 9 10 8.5 10 10 10 10 - - 10 4
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
71 10 6 10 8 10 8 10 10 10 7 10 8 10 6 10 6 10 8 10 4
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 6 10 6 10 10 10 9 10 4 10 7.5 - 10 - 10 10 4 - -
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
63 10 4 10 6 10 10 10 7 10 6 10 6 10 6 10 4 10 8 10 6
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
58 10 0 10 4 10 10 10 9 10 9 10 8.5 10 2 10 6 10 8 10 2
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
57 10 6 10 4 10 10 10 8 10 7 10 4 10 4 - - 10 6 10 8
67151 ซัน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
54 10 2 10 10 10 10 10 9 10 7 - - 10 6 - - 10 10 - -
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
49 10 6 10 6 - - 10 7 10 5 10 7.5 10 4 10 8 10 6 - -
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
42 10 0 10 6 - 8 10 10 10 8 10 6 10 2 - - 10 2 - -
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
41 10 2 10 2 10 7 10 8 - - 10 4 10 2 10 8 10 4 10 4