ห้องเรียน - MASTER ภาษาอังกฤษ
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
92 10 7 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
90 10 3 10 10 10 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
85 10 8 10 9 10 8 10 8 10 6 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 5 10 9.5 10 8 10 8 10 6 10 10 10 8 - 10 10 10 10 10
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
83 10 7 10 8.5 10 9.5 10 6 10 8 - 8 10 7.5 10 10 10 10 10 10
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 6 10 10 10 8.5 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 - 10 - -
68065 มีน (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
80 10 6 - 9.5 10 8 - 8 - 6 10 10 10 7.5 10 10 - 8 10 8
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
78 10 6 10 6 10 6 10 7 10 8 10 10 10 7.5 10 8 10 10 10 10
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
77 10 8 10 10 10 6 10 8 10 10 10 2 10 9.5 10 4 10 10 10 10
68166 ตาหวาน (ม.1)
โรงเรียนธัญบุรี
76 10 7 10 10 10 8 10 7 10 6 10 6 - 8 - 8 10 6 10 10
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
71 10 6 10 8 10 8 10 8 10 6 10 8 10 7.5 10 10 - 10 - -
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
70 10 6 10 7 10 5 10 9 10 6 10 6 10 5 10 8 10 10 10 8
68137 โม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
70 10 5 10 10 10 6 10 7 10 6 10 8 10 8 10 4 10 6 10 10
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
69 10 5 10 6 10 9 10 7 10 6 10 6 10 6 10 6 10 10 10 8
68165 ไอซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 3 10 6 10 2 10 8 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 - -
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65 10 6 10 9 10 6 - - 10 10 10 10 10 8 10 10 - 6 - -
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
61 10 5 10 8 10 8.5 10 3 10 8 - - 10 7 10 8 10 6 10 8
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
60 10 5 10 10 10 7.5 10 8 10 8 10 8 10 8 10 6 - - - -
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
59 10 7 10 6 10 8 - - 10 10 10 8 10 8 10 6 10 6 - -
68174 โอห์ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
58 10 2 10 9 10 7 10 5 10 10 10 8 10 3 - 8 - - 10 6
67138 เอิร์ธ (ศิว) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
57 10 8 10 6 10 7 10 5 10 6 - - 10 7.5 10 4 10 4 10 10
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
52 10 4 10 6 10 6.5 10 5 10 6 10 4 10 5 10 0 10 10 10 6
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
51 10 8 10 10 - - 10 6 10 8 10 8 10 7.5 10 4 - - - -
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48 10 7 10 8 10 8 10 5 10 8 10 6 10 6 - - - - - -
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
46 10 5 - - 10 7.5 10 8 10 6 - - - - - - 10 10 10 10
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
45 10 4 10 4.5 10 6 10 6 10 10 10 6 10 5 - - - - 10 4
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
36 10 6 - 4 10 7 - 5 - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - -
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
31 10 8 10 9.5 - - - - - - 10 6 10 6 10 2 10 0 - -