ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ LEVEL.4
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
88 10 7 10 9 10 10 10 9 10 10 10 8 10 9 - 8 10 8 10 10
67097 โมจิ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
87 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 10 8 10 6
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86 10 9 10 9 10 10 10 8.5 10 10 10 10 10 10 10 6 10 8 10 6
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
86 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 9 10 10 10 7 10 6 10 10
67150 ต้นหอม (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
86 10 6 10 10 10 10 10 8 10 9 - 10 10 9 10 8 10 10 10 6
67043 เจเกอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
85 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 9 10 10 10 6 10 10 10 10
67112 ต้นข้าว (ชาย) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
84 10 8 10 9 - 9 10 9 10 9 10 9 10 8 - 7 10 10 10 6
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
82 10 6 10 10 10 9 10 7 10 8 10 7 10 7 - 8 10 10 10 10
68134 เบิ้ล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
80 10 7 10 7 10 8 10 9 10 10 10 7 10 9 10 5 10 8 10 10
67155 เบ็นซ์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
80 10 7 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 - 7 10 8 10 2
68137 โม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
79 10 9 10 7 10 10 10 9 10 9 10 8 10 7 10 6 10 8 10 6
67068 วินเนอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
77 10 7 10 8 10 7 10 9 10 9 10 7 10 7 10 7 10 10 10 6
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
76 10 9 10 7 10 10 10 6.5 10 8 10 7 10 8 10 7 10 6 10 8
68099 ปลื้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
74 10 8 10 9 10 10 10 9 10 8 10 7 10 7 10 6 10 8 10 2
67149 ไฟท์เตอร์ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
73 10 7 10 7 10 6 10 9.5 10 8 10 8 10 5 10 7 10 10 10 6
67125 กานพลู (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
73 10 7 10 9 10 10 10 7 10 8 10 10 10 10 - - 10 6 10 6
68189 หมิงหมิง (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
72 10 7 10 8 10 9 10 8 10 6 10 9 10 6 10 5 10 10 10 4
67098 ต้นข้าว (บุญ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
72 10 8 10 7 10 9.5 10 8 10 8 10 8 10 9 10 7 10 8 - -
67061 ฝ้าย (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
71 10 8 10 9 10 8 10 10 10 9 10 9 10 10 10 8 - - - -
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
70 10 7 10 5 10 10 10 7 10 7 10 7 10 7 10 8 10 6 10 6
67027 แทน (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
69 10 9 10 9 10 8 10 9.5 10 9 10 9 10 8 10 8 - - - -
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
68 10 9 10 9 10 9 10 7 10 10 10 7 10 8 10 9 - - - -
68185 เมย์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 9 10 8 10 7 10 4.5 10 7 - 7 10 7 10 3 10 10 10 4
68165 ไอซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
66 10 6 10 7 10 8 10 5 10 9 10 5 10 6 10 6 10 8 10 6
67124 พลอย (พิช) (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65 10 7 10 7 10 3 10 4 10 9 10 9 10 8 10 4 10 10 10 4
68014 แม็ค (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
64 10 7 10 8 10 6 10 9 10 7 - - 10 10 10 7 10 10 - -
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
62 10 6 10 9 10 10 - - 10 8 10 7 10 6 10 6 - 10 - -
68015 ซินวา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 5 10 8 10 7 10 4.5 10 6 10 7 10 8 10 4 10 8 10 4
67008 อุ้ม (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
61 10 8 10 8 10 10 10 7 10 9 10 9 10 10 - - - - - -
67143 จีโน่ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
59 10 8 10 8 10 10 - - 10 10 10 7 - - - - 10 8 10 8
67111 ปั้ง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
59 10 2 10 5 10 4 10 7.5 10 8 10 9 10 4 10 6 10 10 10 4
67059 ก้าว (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
57 10 9 10 6 10 8 10 5 10 9 10 8 10 6 - - - - 10 6
68146 น้ำ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
56 10 6 10 6 - - 10 5 10 9 10 8 10 9 10 5 10 8 - -
67156 ผิงผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
56 10 8 - - 10 8 10 10 10 10 - - 10 10 - - 10 6 10 4
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
41 10 9 10 8 - - 10 - - 10 8 10 7 10 5 10 4 - -
67159 ชีวาส (ม.2)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
40 10 7 10 6 - 8 - 8 - 6 - - - - 10 5 - - - -
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
14 10 6 10 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -