ห้องเรียน - ภาษาอังกฤษ LEVEL.1
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 13

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68111 ใบตอง (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
90 10 8.5 10 7 10 3 10 4.5 10 8 10 8 9 8 10 10 10 4 10 6 10 10 10 5 10 9
68087 ต้นไผ่ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
89 10 8 10 9 - 7 10 4.5 6 10 6 10 4 7 10 10 - - 1 2 - 10 10 2 10 10
68179 ภู (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
84 10 5.5 10 5 8 8 6 1.5 8 9 6 9 0 7 10 8 7 6 1 2 5 8 10 9 5 7
68106 คอตต้อน (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
79 10 7 10 8 10 5 6 1.5 8 7 8 8 10 7 10 8 7 6 - - 10 9 10 7 10 6
67122 ผิง (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
71 10 5.5 10 7 8 7 10 6.5 - - 6 6 8 7 10 4 4 6 1 6 6 5 10 6 10 6
67113 พลอย (ศิ) (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
66 10 7 - - 10 6 10 6 7 7 - 8 8 8 10 8 - - 4 8 - - 10 8 - -
68054 มุก (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
66 10 7 10 6 8 3 6 3.5 9 3 8 6 6 5 10 6 10 6 10 4 10 9 10 5 10 3
68172 นะโม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
62 10 5 10 6 9 3 6 1.5 10 4 8 8 6 5 10 6 10 8 10 6 - - 10 4 10 6
68098 ธี (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
61 10 3.5 10 8 8 3 6 5 8 7 8 3 4 5 10 6 7 0 1 4 0 7 - 5 5 5
68151 แพนเค้ก (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
56 10 5.5 10 7 8 4 6 2 8 3 6 6 2 4 10 6 4 4 1 0 2 8 10 2 10 5
68006 ออมสิน (ม.1)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
54 10 3 10 6 8 2 10 2 8 8 10 7 4 5 10 6 7 4 1 4 10 4 10 3 - -
67080 เจี่ย (ม.2)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
52 10 5.5 10 5 8 2 6 0.5 9 3 6 3 6 6 10 4 4 0 1 4 6 8 10 8 5 4
68171 โมริน (ม.1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
50 10 4.5 10 5 8 5 10 1.5 10 6 6 2 5 5 10 2 - - 9 4 10 6 10 4 5 6
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
50 10 5.5 10 6 8 5 - - 6 6 6 - - - 10 8 - - 1 4 5 8 10 8 - -
68035 ฮูโต๋ (ม.1)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
49 10 5 10 7 10 1 10 2.5 10 5 6 3 0 5 10 4 - - 5 4 5 4 10 4 5 5
67016 เฟิร์ส (ม.2)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
47 10 7 10 7 8 2 6 0.5 - 3 - 4 5 3 10 4 4 4 1 2 0 2 10 4 5 5
67117 ภีม (ม.2)
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
46 10 2.5 10 6 8 4 6 2.5 8 1 6 6 5 4 10 4 4 4 1 0 6 8 10 1 5 4
67153 เต็ก (ม.2)
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
44 10 2.5 10 7 8 2 6 0 6 4 6 5 1 3 10 0 4 4 - 6 0 4 - 4 5 3
67085 เซฟ (ม.2)
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
43 10 2.5 10 6 8 4 6 1.5 9 4 6 2 6 7 10 4 4 2 1 0 6 4 10 3 5 4
68112 ซัน (ม.1)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
43 10 7 - 5 8 1 4 3.5 - 5 7 6 0 5 10 0 4 2 1 4 5 1 10 0 5 4
67055 ซีแชมป์ (ม.2)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
40 10 1 10 8 - - 10 3 8 2 6 1 2 6 - - 4 4 1 6 0 9 10 0 - -
68090 ป้อง (ม.1)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
35 10 5.5 10 5 8 1 6 2 8 1 6 0 0 6 10 2 4 2 1 0 5 4 10 4 5 3
67012 ตาต้า (ม.2)
โรงเรียนหอวัง
32 10 10 10 10 8 4 - - 6 6 - - - - - - 4 2 - - - - - - - -
68136 อิง (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
23 10 5 10 6 8 6 6 1 8 5 8 - - - - - - - - - - - - - - -