ห้องเรียน - MASTER คณิตศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
68103 วิทญ์ (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
55 10 5 10 7 - 10 10 7 10 2.1 10 7 10 3 10 7 0 7 - -
68060 โฟกัส (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
53 10 3 10 6 10 8 10 0 10 0.1 10 0 - 6 10 4 10 10 10 7
68183 พัตเตอร์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
50 10 5 10 10 10 6 10 6 10 2.5 10 0 10 7 10 3 10 4 10 7
68050 ไนซ์ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
43 10 5 10 10 6 3 10 0 10 2 10 0 10 3 8 3 10 10 10 7
68080 กาก้า (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
37 10 0 10 4 10 6 10 4 10 4.6 10 0 10 3 10 7 9 6 10 3
68002 ณัช (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
37 10 5 10 3 8 3 8 0 0 0 9 7 9 0 0 7 9 6 2 6
68084 มัทธิว (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
36 10 3 10 10 - 8 0 0 10 2.1 10 0 10 3 10 3 10 7 - -
68193 พั้นซ์ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
35 10 2 10 7 9 10 10 3 10 0 10 0 - 0 - - 8 3 10 10
68192 บุญอุ้ม (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
35 10 2 10 0 10 3 10 0 9 4.5 9 0 10 10 10 7 10 3 10 6
68067 พี (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
34 10 3 10 6 8 3 10 0 10 2 8 0 10 3 10 0 9 3 10 3
68096 โอม (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
33 10 0 10 7 9 6 10 4 10 2 10 0 10 0 10 7 10 3 3 4
68196 ต้นข้าว (ม.1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 10 2 10 7 10 3 7 3 10 2.1 - - 10 3 10 3 10 3 10 6
68150 น้อยหน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
31 10 0 10 4 10 6 9 3 9 2.1 10 0 10 3 - 6 8 3 10 4
68145 พราว (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
30 10 2 10 6 9 6 8 4 10 0 10 0 10 3 10 0 9 6 10 3
68064 เจได (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
30 10 0 10 7 - 6 2 3 10 2 - 0 0 0 10 0 8 6 10 6
68118 น้ำมนต์ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
27 10 5 10 7 10 3 10 0 - 2 - - 10 0 10 3 - 3 10 4
68155 เอม (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26 10 0 10 3 - - 0 0 4 0 6 0 9 3 - 7 9 6 - -
68149 นอย (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
25 10 0 10 7 10 3 10 3 10 2 10 0 10 0 10 0 8 7 10 3
68134 เบิ้ล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
25 10 5 10 3 8 3 - - 0 0 10 0 - - 0 0 10 3 9 3
68194 เกรท (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
21 10 0 10 7 - 6 0 3 9 0 9 0 10 0 - 0 10 5 - -
68056 ภูผา (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
19 10 2 10 0 10 8 9 0 10 0 10 0 10 3 10 3 10 3 10 0
68086 เซียน่า (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 3 10 0 0 6 10 0 9 2.5 4 0 10 0 10 0 10 7 - -
68074 แพร (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
18 10 7 10 0 - 3 1 0 10 2 10 0 10 3 - 0 - 3 - -
68044 ฟลุ๊ค (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
18 10 2 10 0 0 6 10 0 10 0 9 0 8 3 8 0 10 3 8 0
68018 โฟโต้ (ม.1)
โรงเรียนหอวัง
18 10 5 10 0 10 2 10 0 10 2 9 0 7 3 10 3 10 3 4 0
68065 มีน (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
17 10 0 10 3 10 6 8 0 - 2.1 10 0 10 0 10 0 10 6 10 0
68142 ออกัส (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
16 10 0 10 4 9 3 9 0 8 0 10 0 7 3 10 3 10 3 8 0
68125 ต้น (ม.1)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15 10 3 10 4 - 8 0 0 8 0 10 0 0 0 8 0 9 0 - -
68048 พลับ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 10 2 10 0 9 8 9 0 10 2.1 10 0 8 0 10 0 10 3 10 0
68055 ภูฉาย (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14 10 0 10 0 9 3 10 0 8 2 10 0 2 3 10 0 4 3 0 3
68079 โค้ช (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 10 5 10 0 10 3 10 0 10 2 10 0 8 0 8 0 10 3 8 0
68070 อิมมี่ (ม.1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
8 10 0 10 0 10 6 10 0 - 2 10 0 10 0 10 0 - - 10 0