ห้องเรียน - วิทยาศาสตร์
ย้อนกลับไปดูคอร์สอื่น ปัจุบันเรียนครั้งที่ 10

รหัส นักเรียน รวม 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 8.1 9 10 11 12 13
คะเเนน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ ขยัน สอบ
70044 กั๊ต (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
118 10 4 10 7 10 8 1 10 8 6 10 10 10 8 10 39 10 10 10 9 10 8
70123 พริมมี่ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
115 - 10 - 10 10 4 3 10 6.5 2 - 10 10 8 10 41 10 8 10 7 10 6
70088 ลีโอ (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
111 10 4 10 6 - - - 10 8 7 10 9 10 8 8 39 10 10 10 10 10 10
70054 ฝาย (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
106 10 6 10 5 10 6 8 10 10 5 10 9 10 6 10 31 10 10 10 6 10 4
70025 โอม (ป.5)
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
106 10 2 10 6 10 4 5 10 10 5 10 8 10 8 10 30 10 8 10 10 10 10
70030 นะโม (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
98 10 4 10 5 10 6 4 10 8.5 3 10 9 10 8 10 24 10 9 10 8 10 10
70108 ลูกปัด (ป.5)
โรงเรียนไตรราชวิทยา
96 10 6 10 3 10 2 1.5 10 8 8 10 4 10 10 10 41 10 4 10 5 10 4
70140 เมมี่ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
94 10 6 10 6 10 10 2.5 10 6 0 10 5 10 8 7 30 10 8 10 9 10 4
70142 น้ำพั้นช์ (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
87 10 2 10 6 10 2 4.5 10 7 3 10 7 10 4 10 34 10 8 10 6 10 4
70048 ริชชี่ (ป.5)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
86 10 2 10 5 10 4 1 10 7.5 1 8 5 10 8 8 27 10 6 10 10 10 10
70144 บูก้า (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
83 10 4 10 8 10 8 5 10 8 5 10 9 10 8 9 11 10 8 10 9 - -
70047 ใบบัว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
83 10 2 10 6 10 4 2.5 10 3 5 10 5 10 8 10 34 10 6 10 8 10 0
70080 กัปตัน (ป.5)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
81 10 6 10 5 10 4 3 9 10 3 10 7 10 6 10 16 10 6 10 5 10 10
70078 เอิน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
79 8 2 10 3 10 2 2 10 6 6 10 4 10 8 10 28 10 10 10 4 10 4
70135 เค้ก (ป.5)
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
78 10 2 10 8 10 0 2 10 6 1 10 4 10 4 10 34 10 10 10 5 10 2
70141 บัว (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
76 10 2 10 4 10 2 1.5 10 8 1 10 5 10 8 10 24 10 8 10 7 10 6
70082 ปุ๊กปิ๊ก (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
75 10 6 10 2 10 4 4 10 4.5 2 10 4 10 6 10 32 - 6 - 5 - -
70052 อลิซ (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
75 10 4 10 6 10 6 1.5 10 6 3 10 7 10 8 10 13 10 8 10 7 10 6
70124 เพลง (ป.5)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
73 10 4 10 6 10 2 4 10 8 2 10 8 10 10 10 14 10 6 10 5 10 4
70081 อิง (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
71 8 2 10 3 10 0 1 10 6 5 10 7 10 6 10 26 10 8 10 5 10 2
70077 ชิน (ป.5)
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
70 - 0 10 3 10 4 1 8 3.5 2 8 8 10 8 10 26 10 8 10 7 10 0
70056 ข้าวหอม (ป.5)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
69 - 6 - 8 - 8 6 - 6 6 - 7 - 8 - - - 8 - 6 - -
70090 อิง (ป.5)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
62 10 6 10 3 10 4 1.5 10 8 2 5 4 10 2 9 17 5 8 10 1 10 6
70074 ปราย (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
57 9 2 10 4 10 4 1.5 10 0 1 10 4 10 4 10 21 10 6 10 6 10 4
70042 บิ๊ว (ป.5)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
53 10 2 10 2 10 6 2 10 6 2 10 7 10 6 8 - 10 6 10 6 10 8
70053 จิ๊น (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
51 10 4 10 3 9 6 4 - 10 6 10 6 - - 8 - 10 8 10 4 - -
70118 ผึ้งมิ้ม (ป.5)
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
48 10 2 10 4 10 4 1 10 5 2 10 5 10 6 9 - 10 8 10 9 10 2
70066 แสตมป์ (ป.5)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
45 10 2 10 4 10 4 1.5 10 2 2 10 4 10 8 8 - 10 8 10 6 10 4
70062 ต๋า (ป.5)
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
35 - 2 10 6 10 4 1 - - - 10 8 10 2 - - 10 8 10 4 10 0
70146 ไอคอลล์ (ป.5)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
30 - - - - 10 4 2 10 1.5 2 10 4 10 6 10 11 - - - - - -
70013 โอ (ป.5)
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
22 10 4 10 4 10 4 2 10 8 0 - - - - - - - - - - - -
70072 ป้อน (ป.5)
โรงเรียนธัญวิทย์
14 10 0 10 4 10 2 2 10 6 0 - - - - - - - - - - - -