เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2561

ภาคการศึกษา / 2561 - เทอม 1
ประถม 1
ป.1 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ประถม 2
ป.2 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
คอร์ส ทักษะการเรียนรู้
ป.1 - ป.2 ทักษะการเรียนรู้
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 3
ป.3 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.3 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่อ้อน
คอร์ส ทดลองวิทยาศาตร์
ป.2 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 4 - วันเสาร์
ป.4 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.4 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 4 - วันอาทิตย์
ป.4 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ป.4 GIFTED
ป.4 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 GIFTED อังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 5 - วันอาทิตย์
ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.5 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.5 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ประถม 5 - วันเสาร์
ป.5 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.5 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.5 GIFTED
ป.5 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 GIFTED อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ป.5 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ประถม 6 - วันเสาร์
ป.6 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.6 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.6 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ประถม 6 - วันอาทิตย์
ป.6 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.6 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ป.6 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 GIFTED
ป.6 GIFTED อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ป.6 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
มัธยม 1
ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องการจำแนกสาร
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.1 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.1 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องเซลล​์และพืช
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.1 S คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.1 S วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.1 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
มัธยม 2
ม.2 S คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.2 S วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.2 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องอาหารและระบบอวัยวะ
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.2 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.2 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องแรง โลก แสง
ผู้สอน - พี่มิ้น
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
LEVEL 4
ผู้สอน - ระวิว
LEVEL 2
ผู้สอน - พี่แพรว
LEVEL 1
ผู้สอน - พี่แพรว
LEVEL 3
ผู้สอน - ระวิว
มัธยม 3
ม.3 คณิตศาสตร์ SUN + FRI
ผู้สอน - พี่วิน
ม.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.3 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.3 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.3 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.3 วิทยาศาสตร์ SAT (ชีวะเคมีดาราศาสตร์)
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.3 วิทยาศาสตร์ SUN + FRI
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
คอร์ส ม.ต้น GIFTED ภาษาอังกฤษ
ม.1, ม.2, ม.3 GIFTED ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 1
256102010301 ป.1 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
ประถม 2
256102020202 ป.2 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
256102020201 ป.2 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
คอร์ส ทักษะการเรียนรู้
256102020301 ป.1 - ป.2 ทักษะการเรียนรู้ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 3
256102030203 ป.3 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102030204 ป.3 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102030202 ป.3 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
256102030201 ป.3 ภาษาไทย พี่อ้อน รายละเอียด
คอร์ส ทดลองวิทยาศาตร์
256102030301 ป.2 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 4 - วันเสาร์
256102040105 ป.4 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
256102040103 ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
256102040102 ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040104 ป.4 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102040101 ป.4 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 4 - วันอาทิตย์
256102040204 ป.4 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102040203 ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256102040202 ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040201 ป.4 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040205 ป.4 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
ป.4 GIFTED
256102040302 ป.4 GIFTED วิทย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040303 ป.4 GIFTED อังกฤษ พี่แพรว รายละเอียด
256102040301 ป.4 GIFTED คณิต พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 5 - วันอาทิตย์
256102050502 ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102050501 ป.5 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่วิน รายละเอียด
256102050503 ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256102050504 ป.5 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102050505 ป.5 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
ประถม 5 - วันเสาร์
256102050401 ป.5 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่วิน รายละเอียด
256102050403 ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
256102050402 ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102050404 ป.5 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102050405 ป.5 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
ป.5 GIFTED
256102050601 ป.5 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102050603 ป.5 GIFTED อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256102050602 ป.5 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
ประถม 6 - วันเสาร์
256102060101 ป.6 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่วิน รายละเอียด
256102060105 ป.6 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
256102060104 ป.6 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102060102 ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102060103 ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
ประถม 6 - วันอาทิตย์
256102060204 ป.6 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102060203 ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256102060205 ป.6 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
256102060201 ป.6 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่วิน รายละเอียด
256102060202 ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
ป.6 GIFTED
256102060303 ป.6 GIFTED อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256102060302 ป.6 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102060301 ป.6 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
มัธยม 1
256102070303 ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องการจำแนกสาร พี่มิ้น รายละเอียด
256102070305 ม.1 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256102070301 ม.1 คณิตศาสตร์ พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256102070302 ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องเซลล​์และพืช พี่ป๊อป รายละเอียด
256102070304 ม.1 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256102070308 ม.1 S คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102070309 ม.1 S วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102070306 ม.1 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102070307 ม.1 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
มัธยม 2
256102080208 ม.2 S คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102080209 ม.2 S วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102080201 ม.2 คณิตศาสตร์ พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256102080206 ม.2 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102080202 ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องอาหารและระบบอวัยวะ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102080204 ม.2 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256102080205 ม.2 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256102080207 ม.2 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102080203 ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องแรง โลก แสง พี่มิ้น รายละเอียด
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
256102080304 LEVEL 4 ระวิว รายละเอียด
256102080302 LEVEL 2 พี่แพรว รายละเอียด
256102080301 LEVEL 1 พี่แพรว รายละเอียด
256102080303 LEVEL 3 ระวิว รายละเอียด
มัธยม 3
256102090202 ม.3 คณิตศาสตร์ SUN + FRI พี่วิน รายละเอียด
256102090206 ม.3 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256102090208 ม.3 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102090207 ม.3 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102090205 ม.3 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256102090201 ม.3 วิทยาศาสตร์ SAT (ชีวะเคมีดาราศาสตร์) พี่มิ้น รายละเอียด
256102090203 ม.3 วิทยาศาสตร์ SUN + FRI พี่ป๊อป รายละเอียด
256102090204 ม.3 ภาษาอังกฤษ พี่แพรว รายละเอียด
คอร์ส ม.ต้น GIFTED ภาษาอังกฤษ
256102090401 ม.1, ม.2, ม.3 GIFTED ภาษาอังกฤษ ระวิว รายละเอียด