เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2561

ภาคการศึกษา / 2561 - เทอม 2
ประถม 2
ป.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.2 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ประถม 3
ป.3 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.3 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 4 - MASTER
ป.4 MASTER คณิต
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 MASTER อังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 MASTER วิทย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 4 - วันเสาร์
ป.4 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.4 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ประถม 4 - วันอาทิตย์
ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ป.4 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ประถม 5 - วันอาทิตย์
ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.5 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.5 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
ประถม 5 - MASTER
ป.5 MASTER คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 MASTER วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 MASTER อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ประถม 5 - วันเสาร์ (ห้องA+B)
ป.5 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 ภาษาไทย - วันเสาร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.5 สังคม - วันเสาร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่เมย์
ประถม 6 - วันเสาร์
ป.6 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.6 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
ประถม 6 - วันอาทิตย์
ป.6 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ป.6 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.6 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
ประถม 6 - MASTER
ป.6 MASTER คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ป.6 MASTER อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ป.6 MASTER วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
มัธยม 1
ม.1 SUPREME คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.1 คณิตศาสตร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.1 วิทยาศาสตร์ (ห้องบรรยากาศ)
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 BOOST วิทย์ (ครึ่งเทอมหลัง) ห้องฟิสิกส์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 วิทยาศาสตร์ (ห้องสาร,ความร้อน)
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.1 BOOST วิทย์ (ครึ่งเทอมหลัง) ห้องเเรง บรรยากาศ
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.1 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.1 MASTER วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 SUPREME วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 MASTER คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.1 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
มัธยม 2
ม.2 SUPREME วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.2 วิทยาศาสตร์ (ห้องอาหาร,ระบบ)
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 คณิตศาสตร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.2 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.2 SUPREME คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.2 MASTER วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 MASTER คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.2 วิทยาศาสตร์ (ห้องโลก)
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ LEVEL.3
ผู้สอน - ระวิว
ภาษาอังกฤษ LEVEL.2
ผู้สอน - พี่แพรว
ภาษาอังกฤษ LEVEL.4
ผู้สอน - ระวิว
ภาษาอังกฤษ LEVEL.1
ผู้สอน - พี่แพรว
MASTER ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.2
ผู้สอน - ระวิว
SUPREME ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.2
ผู้สอน - ระวิว
มัธยม 3
ม.3 คณิตศาสตร์ (ห้องA+B)
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.3 MASTER วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.3 วิทยาศาสตร์ (ห้องA)
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.3 MASTER คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.3 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.3 MASTER อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ม.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ม.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.3 วิทยาศาสตร์ (ห้องB)
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ผู้สอน - พี่ป๊อป,พี่วิน
ม.6
ม.6 ENT คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 2
256104020201 ป.2 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256104020202 ป.2 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
ประถม 3
256104030102 ป.3 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256104030103 ป.3 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
256104030104 ป.3 ภาษาไทย พี่อ้อน รายละเอียด
256104030101 ป.3 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 4 - MASTER
256104040501 ป.4 MASTER คณิต พี่มิ้น รายละเอียด
256104040503 ป.4 MASTER อังกฤษ พี่แพรว รายละเอียด
256104040502 ป.4 MASTER วิทย์ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 4 - วันเสาร์
256104040204 ป.4 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
256104040201 ป.4 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256104040202 ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256104040205 ป.4 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256104040203 ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
ประถม 4 - วันอาทิตย์
256104040302 ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256104040303 ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256104040301 ป.4 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256104040304 ป.4 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
256104040305 ป.4 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
ประถม 5 - วันอาทิตย์
256104050502 ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104050504 ป.5 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่อ้อน รายละเอียด
256104050505 ป.5 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256104050503 ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256104050501 ป.5 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่วิน รายละเอียด
ประถม 5 - MASTER
256104050601 ป.5 MASTER คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104050602 ป.5 MASTER วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104050603 ป.5 MASTER อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
ประถม 5 - วันเสาร์ (ห้องA+B)
256104050401 ป.5 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ (ห้องA+B) พี่วิน รายละเอียด
256104050703 ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ (ห้องA+B) พี่แพรว รายละเอียด
256104050402 ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ (ห้องA+B) พี่ป๊อป รายละเอียด
256104050704 ป.5 ภาษาไทย - วันเสาร์ (ห้องA+B) พี่อ้อน รายละเอียด
256104050705 ป.5 สังคม - วันเสาร์ (ห้องA+B) พี่เมย์ รายละเอียด
ประถม 6 - วันเสาร์
256104060504 ป.6 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
256104060502 ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104060505 ป.6 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256104060503 ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
256104060501 ป.6 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่วิน รายละเอียด
ประถม 6 - วันอาทิตย์
256104060603 ป.6 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
256104060604 ป.6 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256104060602 ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104060605 ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256104060601 ป.6 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่วิน รายละเอียด
ประถม 6 - MASTER
256104060701 ป.6 MASTER คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104060703 ป.6 MASTER อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256104060702 ป.6 MASTER วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
มัธยม 1
256104070110 ม.1 SUPREME คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104070101 ม.1 คณิตศาสตร์ (ห้องA+B) พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256104070103 ม.1 วิทยาศาสตร์ (ห้องบรรยากาศ) พี่ป๊อป รายละเอียด
256104070112 ม.1 BOOST วิทย์ (ครึ่งเทอมหลัง) ห้องฟิสิกส์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104070104 ม.1 วิทยาศาสตร์ (ห้องสาร,ความร้อน) พี่มิ้น รายละเอียด
256104070113 ม.1 BOOST วิทย์ (ครึ่งเทอมหลัง) ห้องเเรง บรรยากาศ พี่มิ้น รายละเอียด
256104070106 ม.1 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256104070108 ม.1 MASTER วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104070111 ม.1 SUPREME วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104070107 ม.1 MASTER คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104070105 ม.1 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
มัธยม 2
256104080111 ม.2 SUPREME วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104080105 ม.2 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256104080103 ม.2 วิทยาศาสตร์ (ห้องอาหาร,ระบบ) พี่ป๊อป รายละเอียด
256104080101 ม.2 คณิตศาสตร์ (ห้องA+B) พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256104080106 ม.2 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256104080110 ม.2 SUPREME คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104080108 ม.2 MASTER วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104080107 ม.2 MASTER คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104080104 ม.2 วิทยาศาสตร์ (ห้องโลก) พี่มิ้น รายละเอียด
ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
256104080203 ภาษาอังกฤษ LEVEL.3 ระวิว รายละเอียด
256104080202 ภาษาอังกฤษ LEVEL.2 พี่แพรว รายละเอียด
256104080204 ภาษาอังกฤษ LEVEL.4 ระวิว รายละเอียด
256104080201 ภาษาอังกฤษ LEVEL.1 พี่แพรว รายละเอียด
256104080205 MASTER ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.2 ระวิว รายละเอียด
256104080206 SUPREME ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.2 ระวิว รายละเอียด
มัธยม 3
256104090101 ม.3 คณิตศาสตร์ (ห้องA+B) พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256104090109 ม.3 MASTER วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256104090103 ม.3 วิทยาศาสตร์ (ห้องA) พี่ป๊อป รายละเอียด
256104090108 ม.3 MASTER คณิต พี่วิน รายละเอียด
256104090107 ม.3 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256104090110 ม.3 MASTER อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256104090105 ม.3 ภาษาอังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256104090106 ม.3 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256104090104 ม.3 วิทยาศาสตร์ (ห้องB) พี่มิ้น รายละเอียด
ม.ปลาย
256104100101 ม.ปลาย พี่ป๊อป,พี่วิน รายละเอียด
ม.6
256104120101 ม.6 ENT คณิต พี่วิน รายละเอียด