เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2561

ภาคการศึกษา / 2561 - เทอม 1
ประถม 1
ป.1 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ประถม 2
ป.2 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
คอร์ส ทักษะการเรียนรู้
ป.1 - ป.2 ทักษะการเรียนรู้
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 3
ป.3 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.3 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่อ้อน
คอร์ส ทดลองวิทยาศาตร์
ป.2 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 4 - วันเสาร์
ป.4 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 4 - วันอาทิตย์
ป.4 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ป.4 GIFTED
ป.4 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่มิ้น
ป.4 GIFTED อังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.4 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่มิ้น
ประถม 5 - วันอาทิตย์
ป.5 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.5 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.5 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ประถม 5 - วันเสาร์
ป.5 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.5 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.5 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.5 GIFTED
ป.5 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ป.5 GIFTED อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ป.5 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ประถม 6 - วันเสาร์
ป.6 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.6 สังคม - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.6 ภาษาไทย - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่อ้อน
ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์
ผู้สอน - พี่แพรว
ประถม 6 - วันอาทิตย์
ป.6 สังคม - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่เมย์
ป.6 ภาษาไทย - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่บอส
ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่แพรว
ป.6 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่วิน
ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 GIFTED
ป.6 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ป.6 GIFTED อังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
ป.6 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
มัธยม 1
ม.1 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องเซลล​์และพืช
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องการจำแนกสาร
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.1 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.1 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.1 S คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.1 S วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.1 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.1 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
มัธยม 2
ม.2 S คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.2 คณิตศาสตร์
ผู้สอน - พี่ทาโร่,พี่วิน
ม.2 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.2 S วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องอาหารและระบบอวัยวะ
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องแรง โลก แสง
ผู้สอน - พี่มิ้น
ม.2 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.2 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
LEVEL 4
ผู้สอน - ระวิว
LEVEL 2
ผู้สอน - พี่แพรว
LEVEL 3
ผู้สอน - ระวิว
LEVEL 1
ผู้สอน - พี่แพรว
มัธยม 3
ม.3 GIFTED วิทย์
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.3 คณิตศาสตร์ SUN + FRI
ผู้สอน - พี่วิน
ม.3 สังคม
ผู้สอน - พี่เมย์
ม.3 ภาษาไทย
ผู้สอน - พี่บอส
ม.3 GIFTED คณิต
ผู้สอน - พี่วิน
ม.3 วิทยาศาสตร์ SUN + FRI
ผู้สอน - พี่ป๊อป
ม.3 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - พี่แพรว
ม.3 วิทยาศาสตร์ SAT (ชีวะเคมีดาราศาสตร์)
ผู้สอน - พี่มิ้น
คอร์ส ม.ต้น GIFTED ภาษาอังกฤษ
ม.1, ม.2, ม.3 GIFTED ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน - ระวิว
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 1
256102010301 ป.1 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
ประถม 2
256102020202 ป.2 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
256102020201 ป.2 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
คอร์ส ทักษะการเรียนรู้
256102020301 ป.1 - ป.2 ทักษะการเรียนรู้ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 3
256102030203 ป.3 วิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102030204 ป.3 คณิตศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102030202 ป.3 ภาษาอังกฤษ พี่เมย์ รายละเอียด
256102030201 ป.3 ภาษาไทย พี่อ้อน รายละเอียด
คอร์ส ทดลองวิทยาศาตร์
256102030301 ป.2 - ป.3 ทดลองวิทยาศาสตร์ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 4 - วันเสาร์
256102040105 ป.4 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
256102040103 ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
256102040104 ป.4 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102040102 ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040101 ป.4 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 4 - วันอาทิตย์
256102040204 ป.4 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102040203 ป.4 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256102040202 ป.4 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040201 ป.4 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040205 ป.4 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
ป.4 GIFTED
256102040302 ป.4 GIFTED วิทย์ พี่มิ้น รายละเอียด
256102040303 ป.4 GIFTED อังกฤษ พี่แพรว รายละเอียด
256102040301 ป.4 GIFTED คณิต พี่มิ้น รายละเอียด
ประถม 5 - วันอาทิตย์
256102050501 ป.5 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่วิน รายละเอียด
256102050502 ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102050503 ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256102050504 ป.5 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102050505 ป.5 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
ประถม 5 - วันเสาร์
256102050404 ป.5 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102050401 ป.5 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่วิน รายละเอียด
256102050403 ป.5 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
256102050402 ป.5 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102050405 ป.5 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
ป.5 GIFTED
256102050601 ป.5 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102050603 ป.5 GIFTED อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256102050602 ป.5 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
ประถม 6 - วันเสาร์
256102060101 ป.6 คณิตศาสตร์ - วันเสาร์ พี่วิน รายละเอียด
256102060104 ป.6 สังคม - วันเสาร์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102060105 ป.6 ภาษาไทย - วันเสาร์ พี่อ้อน รายละเอียด
256102060102 ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันเสาร์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102060103 ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันเสาร์ พี่แพรว รายละเอียด
ประถม 6 - วันอาทิตย์
256102060204 ป.6 สังคม - วันอาทิตย์ พี่เมย์ รายละเอียด
256102060205 ป.6 ภาษาไทย - วันอาทิตย์ พี่บอส รายละเอียด
256102060203 ป.6 ภาษาอังกฤษ - วันอาทิตย์ พี่แพรว รายละเอียด
256102060201 ป.6 คณิตศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่วิน รายละเอียด
256102060202 ป.6 วิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
ป.6 GIFTED
256102060302 ป.6 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102060303 ป.6 GIFTED อังกฤษ ระวิว รายละเอียด
256102060301 ป.6 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
มัธยม 1
256102070301 ม.1 คณิตศาสตร์ พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256102070302 ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องเซลล​์และพืช พี่ป๊อป รายละเอียด
256102070303 ม.1 วิทยาศาสตร์ - เรื่องการจำแนกสาร พี่มิ้น รายละเอียด
256102070304 ม.1 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256102070305 ม.1 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256102070308 ม.1 S คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102070309 ม.1 S วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102070306 ม.1 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102070307 ม.1 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
มัธยม 2
256102080208 ม.2 S คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102080201 ม.2 คณิตศาสตร์ พี่ทาโร่,พี่วิน รายละเอียด
256102080206 ม.2 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102080209 ม.2 S วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102080207 ม.2 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102080202 ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องอาหารและระบบอวัยวะ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102080203 ม.2 วิทยาศาสตร์ - เรื่องแรง โลก แสง พี่มิ้น รายละเอียด
256102080204 ม.2 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256102080205 ม.2 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
คอร์ส ม.1-ม.2 ภาษาอังกฤษ
256102080304 LEVEL 4 ระวิว รายละเอียด
256102080302 LEVEL 2 พี่แพรว รายละเอียด
256102080303 LEVEL 3 ระวิว รายละเอียด
256102080301 LEVEL 1 พี่แพรว รายละเอียด
มัธยม 3
256102090208 ม.3 GIFTED วิทย์ พี่ป๊อป รายละเอียด
256102090202 ม.3 คณิตศาสตร์ SUN + FRI พี่วิน รายละเอียด
256102090205 ม.3 สังคม พี่เมย์ รายละเอียด
256102090206 ม.3 ภาษาไทย พี่บอส รายละเอียด
256102090207 ม.3 GIFTED คณิต พี่วิน รายละเอียด
256102090203 ม.3 วิทยาศาสตร์ SUN + FRI พี่ป๊อป รายละเอียด
256102090204 ม.3 ภาษาอังกฤษ พี่แพรว รายละเอียด
256102090201 ม.3 วิทยาศาสตร์ SAT (ชีวะเคมีดาราศาสตร์) พี่มิ้น รายละเอียด
คอร์ส ม.ต้น GIFTED ภาษาอังกฤษ
256102090401 ม.1, ม.2, ม.3 GIFTED ภาษาอังกฤษ ระวิว รายละเอียด