เลือกปีการศึกษา

เช็คคะเเนนส่วนตัวเช็คคะเเนนตามคอร์ส ในปีการศึกษา2562

ภาคการศึกษา / 2562 - เทอม 1
ประถม 2
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ประถม 3
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ประถม 4 (กลุ่มวันเสาร์)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประถม 4 (กลุ่มวันอาทิตย์)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประถม 4 - MASTER
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER วิทยาศาสตร์
ประถม 5 (กลุ่มวันเสาร์)
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ประถม 5 (กลุ่มวันอาทิตย์)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประถม 5 - MASTER
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
ประถม 6 (กลุ่มวันเสาร์)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ประถม 6 (กลุ่มวันอาทิตย์)
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ประถม 6 - MASTER
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
มัธยม 1 - BOOST
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร,เคมี)
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST สังคมศึกษา
BOOST ภาษาไทย
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องCELL)
มัธยม 1 - MASTER
MASTER วิทยาศาสตร์
MASTER คณิตศาสตร์
มัธยม 1 - SUPREME
SUPREME คณิตศาสตร์
SUPREME วิทยาศาสตร์
ม.ต้น - ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ LEVEL.2
ภาษาอังกฤษ LEVEL.1
ภาษาอังกฤษ LEVEL.3
MASTER ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ LEVEL.4
SUPREME ภาษาอังกฤษ
มัธยม 2 - SUPREME
SUPREME วิทยาศาสตร์
SUPREME คณิตศาสตร์
มัธยม 2 - BOOST
BOOST ภาษาไทย
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องระบบอวัยวะ)
BOOST คณิตศาสตร์
BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร)
BOOST สังคมศึกษา
มัธยม 2 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER วิทยาศาสตร์
มัธยม 3 - MASTER
MASTER คณิตศาสตร์
MASTER ภาษาอังกฤษ
MASTER วิทยาศาสตร์
มัธยม 3
ENT ฟิสิกส์
ENT ภาษาอังกฤษ
ENT ภาษาไทย
ENT ชีวะ เคมี ดาราศาสตร์
ENT สังคมศึกษา
BOOST คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ VDO
คณิต
รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน รายละเอียดคอร์ส
ประถม 2
256202020302 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202020301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 3
256202030302 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202030303 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202030301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202030304 ภาษาไทย รายละเอียด
ประถม 4 (กลุ่มวันเสาร์)
256202040504 ภาษาไทย รายละเอียด
256202040501 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202040503 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202040502 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202040505 สังคมศึกษา รายละเอียด
ประถม 4 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256202040604 ภาษาไทย รายละเอียด
256202040603 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202040605 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202040602 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202040601 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 4 - MASTER
256202040403 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202040401 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202040402 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 5 (กลุ่มวันเสาร์)
256202050302 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202050304 ภาษาไทย รายละเอียด
256202050305 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202050301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202050303 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ประถม 5 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256202050403 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202050404 ภาษาไทย รายละเอียด
256202050405 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202050402 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202050401 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 5 - MASTER
256202050503 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202050502 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202050501 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 (กลุ่มวันเสาร์)
256202060303 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202060301 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202060305 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202060302 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202060304 ภาษาไทย รายละเอียด
ประถม 6 (กลุ่มวันอาทิตย์)
256202060403 ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202060405 สังคมศึกษา รายละเอียด
256202060401 คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202060404 ภาษาไทย รายละเอียด
256202060402 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ประถม 6 - MASTER
256202060503 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202060502 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202060501 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 1 - BOOST
256202070203 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร,เคมี) รายละเอียด
256202070201 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202070205 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
256202070204 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256202070202 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องCELL) รายละเอียด
มัธยม 1 - MASTER
256202070302 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202070301 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 1 - SUPREME
256202070401 SUPREME คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202070402 SUPREME วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ม.ต้น - ภาษาอังกฤษ
256202070502 ภาษาอังกฤษ LEVEL.2 รายละเอียด
256202070501 ภาษาอังกฤษ LEVEL.1 รายละเอียด
256202070503 ภาษาอังกฤษ LEVEL.3 รายละเอียด
256202070505 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202070504 ภาษาอังกฤษ LEVEL.4 รายละเอียด
256202070506 SUPREME ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
มัธยม 2 - SUPREME
256202080302 SUPREME วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
256202080301 SUPREME คณิตศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 2 - BOOST
256202080104 BOOST ภาษาไทย รายละเอียด
256202080102 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องระบบอวัยวะ) รายละเอียด
256202080101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202080103 BOOST วิทยาศาสตร์ (เรื่องสาร) รายละเอียด
256202080105 BOOST สังคมศึกษา รายละเอียด
มัธยม 2 - MASTER
256202080201 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202080202 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 3 - MASTER
256202090201 MASTER คณิตศาสตร์ รายละเอียด
256202090203 MASTER ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202090202 MASTER วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
มัธยม 3
256202090102 ENT ฟิสิกส์ รายละเอียด
256202090103 ENT ภาษาอังกฤษ รายละเอียด
256202090104 ENT ภาษาไทย รายละเอียด
256202090106 ENT ชีวะ เคมี ดาราศาสตร์ รายละเอียด
256202090105 ENT สังคมศึกษา รายละเอียด
256202090101 BOOST คณิตศาสตร์ รายละเอียด
คณิตศาสตร์ VDO
256202120101 คณิต รายละเอียด